Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah SWT, dengan taufik dan inayah-Nya dapat kita sama-sama menegakkan pentadbiran Membangun Bersama Islam di Negeri Kelantan DarulNaim dengan asas rujukan kepada dasar ini ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma’ dan Qias.

Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu wahai Muhammad), engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. kemudian apabila engkau telah berazam (sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadaNya. (Surah Aal-E-Imran, Ayah 159)

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.